În data de 16.02.2018 au început sa îşi producă efectele pe teritoriul României prevederile Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (“Regulamentul”).

Scopul Regulamentului este acela de a stabili un sistem prin intermediul căruia să se simplifice formalitățile administrative privind circulația anumitor documente oficiale și a copiilor certificate ale acestora, atunci când respectivele documente oficiale sunt eliberate de către o autoritate dintr-un stat membru spre a fi prezentate într-un alt stat membru.

Regulamentul aduce avantajul inlaturarii necesitatii legalizării anumitor documente publice, cu scopul reducerii birocrației si a costurilor care incumba cetățenilor care se prezintă în fața autorităților dintr-o țara europeana cu un document emis de o altă țară europeană.

In acest sens, Regulamentul prevede inclusiv desființarea obligativităţii apostilelor, precum și simplificarea formalităților în ceea ce privește traducerile și fotocopiile autentificate. Astfel, se arată în Regulament că traducerea nu este necesară în cazul în care:
a) documentul oficial este redactat în limba oficială a statului membru în care este prezentat documentul sau, în situația în care statul membru în cauză are mai multe limbi oficiale, în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale locului în care documentul este prezentat ori în orice altă limbă pe care statul membru respectiv a acceptat-o în mod expres; sau
b) un document oficial privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat), domiciliul și/sau reședința sau absența cazierului judiciar este însoțit, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament, de un formular standard multilingv, cu condiția ca autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial să considere că informațiile incluse în formularul standard multilingv sunt suficiente pentru prelucrarea documentului oficial.

In ceea ce priveşte sfera de aplicare a Regulamentului, acesta acoperă situaţia documentelor oficiale eliberate de autoritățile unui stat membru în conformitate cu dreptul său intern, care trebuie să fie prezentate autorităților altui stat membru și al căror scop principal este de a stabili unul sau mai multe dintre următoarele elemente: nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, numele, căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă, divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat, desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat, filiația, adopția, domiciliul și/sau reședința, cetățenia, respectiv absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.

Regulamentul poate fi consultat aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191