Problema necesității emiterii avizului de securitate la incendiu, respectiv a autorizației de securitate la incendiu este una de actualitate, în condițiile în care se construiesc și se dau în folosință tot mai multe ansambluri rezidențiale, respectiv clădiri de locuit colective, iar legislația care reglementează chestiunea emiterii acestor autorizații specifice a cunoscut modificări relevante pe parcursul ultimilor ani. Prin urmare, de multe ori, proprietarii apartamentelor achiziționate în respectivele clădiri nu primesc de la dezvoltatori informații esențiale precum dacă a fost emis avizul de securitate la incendiu/ autorizația de securitate la incendiu pentru imobilele la nivelul cărora și-au achiziționat apartamentele.

Acest articol urmărește să clarifice care sunt situațiile în care un astfel de aviz/ o astfel de autorizație este necesară (în cazul clădirilor incluzând o destinație rezidențială), care sunt entitățile obligate să efectueze formalitățile necesare pentru obținerea avizului/autorizației, precum și care sunt sancțiunile de care sunt pasibile aceste entități în cazul neîndeplinirii obligației legale de obținere a avizului/autorizației de securitate la incendiu.

Care este diferența dintre avizul de securitate la incendiu și autorizația de securitate la incendiu

Potrivit art. 1 alin. 2) lit. b) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor („Legea nr. 307/2006”), avizul de securitate la incendiu („Avizul ISU”) este actul emis de de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București („ISU”), după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale-securitate la incendiu-a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări. Prin urmare, obținerea avizului ISU este anterioară începerii efectuării oricărei lucrări care necesită avizare din partea ISU.

În ceea ce privește autorizația de securitate la incendiu („Autorizaţia ISU“), art. 1 alin. 2) lit. a) din Legea nr. 307/2006 o definește că fiind actul administrativ emis de ISU, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale-securitate la incendiu-la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări. Așadar, autorizațiile ISU se emit, în urma efectuării unui control la fața locului, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a clădirii care necesită avizare din partea ISU.

Când este necesară obținerea avizului de securitate la incendiu/autorizației de securitate la incendiu în cazul clădirilor de locuit colective

Trebuie clarificat faptul este că obținerea Avizului ISU, respectiv a Autorizației ISU nu se impune pentru orice clădire de locuit colectivă. Astfel de avize/autorizații sunt necesare, conform prevederilor Anexei 1 („Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu”) la Hotărârea nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu („H.G. nr. 571/2016”), în cazul următoarelor construcţii care includ o destinaţie rezidenţială: 

  • Clădiri definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca fiind “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţia lor (peste 11 etaje);
  •  Clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau se amenajează mansarde;
  • Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp, dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective;
  • Cladiri cuprinzând zona de parcaj, cu peste 10 autoturisme.

Cine are obligația obținerii avizului de securitate la incendiu/autorizației de securitate la incendiu în cazul clădirilor de locuit colective

Conform art. 30 alin. 1) din Legea nr. 307/2006, începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz, obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor revenind persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.

Care sunt sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării obligației de obținere a avizului de securitate la incendiu/autorizației de securitate la incendiu în cazul clădirilor de locuit colective

Legea nr. 307/2006 stabilește care sunt faptele care constituie contravenții și care atrag sancțiuni reprezentate de amendă, astfel: 

  • nesolicitarea și neobținerea de către persoanele fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiției a avizelor și/sau autorizațiilor prevăzute de Legea nr. 307/2006 se sancționează cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei;
  • începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existențe și/sau schimbarea destinației acestora, fără obținerea avizului de securitate la incendiu, precum și punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau s-a schimbat destinația acestora, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.