Numeroși angajați nu cunosc drepturile și obligațiile care derivă din existența unei clauze de neconcurență asociată contractului individual de muncă pe care l-au încheiat.

În continuare,  vă prezentăm o serie de aspecte care trebuie avute în vedere, atunci când se dorește asumarea unei astfel de clauze:

  • clauza de neconcurența fie se inserează în contractul individual de muncă la data semnării acestuia, fie se reglementează printr-un act adițional încheiat pe parcursul executării contractului de muncă. În niciun caz un astfel de act adițional nu se poate încheia ulterior încetării raporturilor de muncă dintre părți. Actul adițional cuprinzând clauza de neconcurenţă are caracter consensual, nefiind un act unilateral care să emane doar de la angajator;
  • clauza de neconcurenta nu se aplică în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept (cu excepția cazurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c), e), f), g) și i) ori dacă a intervenit încetarea contractului individual de muncă din inițiativă angajatorului, pentru motive care nu țin de persoană salariatului. Per a contrario, legiuitorul a instituit obligativitatea respectării clauzei de neconcurenţă cu precădere în cazurile în care salariatul demisionează ori s-a aflat în culpă la desfacerea contractului individual de muncă;
  • clauza de neconcurenta își produce efectele exclusiv în perioadă ulterioară incetării contractului de muncă, nu și pe durată derulării acestuia, când operează, în virtutea legii, obligația de fidelitate a angajatului față de angajator;
  • pentru a interveni obligarea la restituirea indemnizației și la daune-interese, angajatorul trebuie să se adreseze instanței de judecată, făcând probă existenței clauzei de neconcurenta și a faptei culpabile a fostului salariat. Privind daunele-interese, angajatorul trebuie să dovedească prejudiciul pe care l-a suferit. Este interzisă o clauză prin care salariatul se obligă la plată unei sume de bani stabilită anticipat în situația în care acesta își încalcă obligația de neconcurenta;
  • distinct de sancțiunea prevăzută de Codul muncii, fostul salariat ar putea fi sancționat contravențional sau răspunde penal în cazul în care face concurență fostului sau angajator, indiferent dacă este sau nu ținut de o clauză de neconcurenta, în condițiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și ale Legii concurenței nr. 21/1996, coroborate cu textele în materie din Codul Penal.
  • clauza de neconcurentă își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret anumite elemente, inclusiv perioada pentru care își produce efectele clauza de neconcurentă. Conform art.22 alin. 1) Codul Muncii, clauza de neconcurentă își poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data incetării contractului individual de muncă.
  • pe durata operării efectelor clauzei de neconcurenţă, angajatorul trebuie să plătească salariatului o indemnizație de neconcurentă lunară care este supusă negocierii și care este de cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durată contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durată contractului. Cuantumul indemnizației de neconcurentă se raportează la toate veniturile salariale din ultimele luni inregistrate de salariat (incluzând salariu, bonusuri și orice alte avantaje sau prime).