Ȋn urma instituirii stării de urgenţă de către Președintelui României, pe întreg teritoriul României, prin intermediul Decretului nr. 195/16.03.2020 (“Decretul”), s-a creat baza de pornire pentru emiterea de acte normative de natură să faciliteze activitatea operatorilor economici în situaţia excepţională pe care o traversăm, determinată de apariţia pandemiei cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2.

Ȋn acest sens, art. 12 din Decret prevede că „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situaţie de urgenţă în baza documentelor justificative.”

Ulterior, au fost emise acte normative subsecvente, de natură să detalieze utilitatea acestor certificate de situaţie de urgenţă şi maniera de obţinere a acestora, respectiv:

  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (“O.U.G nr. 29/2020”);

O.U.G. nr. 29/2020prevede la art. X că, pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea, total sau parţial, în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (“O.U.G nr. 30/2020”);

O.U.G. nr. 30/2020 prevede la art. XI că, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decret, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj (dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020), de prevederile acestui articol beneficiind si salariaţii angajatorilor care îndeplinesc condiţia întreruperii activitatii, total sau parţial, în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Cu toate acestea, conform declaraţiilor date astazi, 27.03.2020, de catre șeful Cancelariei prim-ministrului, certificatul de situație de urgență va fi eliminat din procedura de subvenționare de către stat a indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru firmele închise de autorități ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19. Astfel,prin modificarea adusă de Guvern la OUG 30/2020, aceste firme nu vor mai avea nevoie de certificatul CSU pentru șomajul tehnic, ci vor depune direct la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă o declarație pe proprie răspundere privind modul în care au fost afectate de situaţia de urgență, împreună cu lista de angajați trimiși în șomaj tehnic și nivelul salariilor acestora.

  • Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din 25.02.2020 (“Ordinul nr. 791/2020”).

Asupra acestui din urma act normativ ne vom opri in continuare, intrucat Ordinul nr. 791/2020 detaliaza procedura de obținere a certificatelor de situaţii de urgenţă.

Astfel, conform art. 2 din Ordinul nr. 791/2020, certificatele de situaţie de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri vor avea două forme:

  • TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1 la Ordin, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
  • TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2 la Ordin, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020

aratandu-se la art. 4 din Ordin ca un operator economic va putea obține un singur tip de certificat, iar la art. 9 că Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează aceste certificate doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România.

In ceea ce priveşte procedura de urmat în vederea obţinerii certificatului de situaţie de urgenţă, se arată în Ordinul nr. 791/2020 că cererea pentru eliberarea certificatului se depune de către solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

În vederea obţinerii certificatului de urgenţă, solicitantul trebuie să încarce în platformă:

  • datele de identificare;
  • declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.