Procedura de avizare a existenței unui caz de forță majoră nu este o procedură contradictorie, eliberarea avizului având loc pe baza documentelor depuse exclusiv de către solicitant.

Potrivit Regulilor generale stabilite de către Camera de Comerț și Industrie a României, documentația necesară cuprinde cel puțin următoarele:

  1. Cererea pentru avizarea existenței cazului de forță majoră, ce va cuprinde prezentarea faptică detaliată a evenimentului, a consecințelor acestora în relația cu partenerul contractual, precum și argumente juridice în susținerea faptului că evenimentul invocat reprezintă forță majoră în condițiile art. 1351 Cod Civil;
  2. Copie a contractului afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  3. Atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României) privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  4. Notificările adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale, însoțite de dovada care atestă comunicarea;
  5. Înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor de către partea care îl invocă;
  6. Alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;
  7. Dovada achitării tarifului în valoare 500 euro plus T.V.A., plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii.

Important! Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant, acesta asumându-și întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Doar în măsura în care se constată că documentația depusă este completă se va proceda la analiza existenței unui caz de forță majoră.

În cazul în care evenimentul nu se încadrează în prevederile legale în materia forţei majore sau nu este de competenţa CCIR, se eliberează Adresa de respingere a existenţei cazului de forţă majoră, ce va cuprinde detalierea motivelor pentru care nu se eliberează Avizul de Forță Majoră.

Cu privire la durata procedurii, în mod normal, termenul de soluţionare al solicitării este de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete şi achitarea tarifului serviciului, însă, avizarea existenței cazurilor de forță majoră ca urmare a efectelor crizei cauzate de pandemia COVID-19 se realizează în maximum 3 zile de la data depunerii ultimului act necesar.

În ceea ce privește valoarea juridică a Avizului de Forță Majoră, acesta este un act constatator (neavând forță obligatorie), emis în baza legii, cu respectarea condițiilor impuse de lege. Potrivit jurisprudenței în materie, rămâne la latitudinea părţii care se consideră prejudiciată dacă ia sau nu în considerare motivele şi dovezile (printre care se numără şi avizul de forţă majoră) prezentate de partenerul contractual în culpă pentru justificarea neîndeplinirii obligaţiilor, ultimul cuvânt în acest sens avându-l instanța, în contextul unui litigiu.