Deși Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor („Legea nr. 196 / 2018”) a intrat în vigoare în urmă cu mai mult de un an, există în continuare numeroase discuții pe marginea obligațiilor derivând din acest act normativ, și, cu precădere, cu privire la titularii acestor obligații.

Ne vom opri asupra principalelor obligații care incumba proprietarilor, definiți de Legea nr. 196/2018 ca fiind persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui drept de proprietate asupra a cel puțin o unitate de proprietate imobiliară dintr-un condominiu.

Astfel, proprietarii au următoarele obligații:

  • Obligația de a menține proprietatea individuală, locuința sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuința, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuiala;
  • Obligația de a păstra și de a întreține în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apa, precum și altele de această natură, pe cheltuiala să, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu;
  • Obligația de a repară stricăciunile sau de a suporta cheltuielile pentru lucrările de reparații, dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu;
  • Obligația de a permite accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate, pentru realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivă proprietate individuală. Accesul se va realiză cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, excepție făcând cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore. Nepermiterea accesului în acest caz face că proprietarul să răspundă civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii;
  • Obligația de a lua măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condițiile menținerii aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor;
  • Obligația de plată a cotelor de întreținere revine proprietarului, inclusiv în cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație, precum și în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective contravaloarea acestora;
  • Obligația de a comunica modificările aduse suprafețelor construite sau utile președintelui asociației de proprietari și organului fiscal local, în termen de 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Acestea se introduc în cartea tehnică a construcției și în bază de date a asociației, în vederea stabilirii consumurilor corespunzătoare cu noile suprafețe utile;
  • Obligația de a obține în prealabil avizul scris al comitetului executiv, precum și acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuința, prezente în proiectul inițial al imobilului. Odată cu acest acord, proprietarii direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării și proprietarul care solicita acordul pentru schimbarea destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuința semnează și o convenție cu privire la declararea activității care se va desfășura în spațiul respectiv, precum și numărul de persoane în funcție de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane;
  • În cazul proprietariilor membri ai asociației de proprietari exista obligația de a aproba un fond de reparații anual, necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune.

Nu în ultimul rând, proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenita în structură și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii că urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. Notificarea se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenita, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat. Prin urmare, există o bază legală pentru a impune proprietarilor să notifice asociația de proprietari dacă are chiriași.